Previous
Next

สมัครงาน

  YesNo

  (ถ้าที่อยู่ปัจจุบันเหมือนที่อยู่ไม่ต้องกรอกข้อมูลส่วนนี้)

  ทักษะและความสามารถ

  Very GoodGoodFairPoor

  Very GoodGoodFairPoor

  Very GoodGoodFairPoor

  Very GoodGoodFairPoor

  Very GoodGoodFairPoor

  Very GoodGoodFairPoor

  Very GoodGoodFairPoor

  Very GoodGoodFairPoor

  ทักษะและความสามารถอื่น ๆ (โปรดอธิบายสั้น ๆ )

  YesNo

  YesNo

  ประวัติการศึกษา

  วิทยาลัย/มหาวิทยาลัย

  ใบรับรองการศึกษาระดับปริญญา

  สาขา

  จาก

  ถึง

  จาก

  ถึง


  จาก

  ถึง


  จาก

  ถึง


  จาก

  ถึง


  จาก

  ถึง


  จาก

  ถึง

  บันทึกการฝึกอบรม

  สาเหตุชื่อ / หัวเรื่อง

  เทรนเนอร์ / ออแกไนเซอร์

  จาก

  ถึง

  จาก

  ถึง


  จาก

  ถึง


  จาก

  ถึง


  จาก

  ถึง


  จาก

  ถึง

  ชื่อชมรมสมาคมสมาคมหรือองค์กรที่คุณเป็น / เคยเป็นสมาชิก

  ชื่อ

  ตำแหน่ง

  จาก

  ถึง

  จาก

  ถึง


  จาก

  ถึง


  จาก

  ถึง


  จาก

  ถึง


  จาก

  ถึง

  (อธิบายสั้น ๆ ว่าประสบการณ์ทักษะความรู้และความสามารถของคุณมีคุณสมบัติอย่างไรสำหรับตำแหน่งนี้)

  บุคคลอ้างอิง

  ชื่อ

  ที่อยู่

  โทรศัพท์บ้าน

  อาชีพ  ประวัติการทำงาน

  นายจ้าง#1 ชื่อบริษัท

  ตำแหน่ง

  วันที่ของการจ้างงาน (เดือน/ปี)

  จาก

  ถึง

  จาก

  ถึง

  หัวหน้างาน (ตำแหน่งหัวหน้างาน)

  เงินเดือน

  เหตุผลที่ลาออก

  ชื่อตำแหน่งงาน

  นายจ้าง#2 ชื่อบริษัท

  ชื่องาน

  วันที่ของการจ้างงาน (เดือน/ปี)

  จาก

  ถึง

  จาก

  ถึง

  หัวหน้างาน (ตำแหน่งหัวหน้างาน)

  เงินเดือน

  เหตุผลที่ลาออก

  ชื่อตำแหน่งงาน

  นายจ้าง#3 ชื่อบริษัท

  ชื่องาน

  วันที่ของการจ้างงาน (เดือน/ปี)

  จาก

  ถึง

  จาก

  ถึง

  หัวหน้างาน (ตำแหน่งหัวหน้างาน)

  เงินเดือน

  เหตุผลที่ลาออก

  ชื่อตำแหน่งงาน

  นายจ้าง#4 ชื่อบริษัท

  ชื่องาน

  วันที่ของการจ้างงาน (เดือน/ปี)

  จาก

  ถึง

  จาก

  ถึง

  หัวหน้างาน (ตำแหน่งหัวหน้างาน)

  เงินเดือน

  เหตุผลที่ลาออก

  ชื่อตำแหน่งงาน

  นายจ้าง#5 ชื่อบริษัท

  ชื่องาน

  วันที่ของการจ้างงาน (เดือน/ปี)

  จาก

  ถึง

  จาก

  ถึง

  หัวหน้างาน (ตำแหน่งหัวหน้างาน)

  เงินเดือน

  เหตุผลที่ลาออก

  ชื่อตำแหน่งงาน

  โดยการลงทะเบียนด้านล่าง: ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความทั้งหมดที่มีในในสมุครงานและเอกสารอื่น ๆ ทั้งหมดที่ข้าพเจ้าส่งมาเพื่อสนับสนุนการสมัครของฉันเป็นจริงและครบถ้วนตามความรู้ที่ดีที่สุดของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเข้าใจว่าคำแถลงการณ์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตต่อคำถามใด ๆ หรือการปลอมแปลงเอกสารการสมัครของข้าพเจ้าอาจเป็นสาเหตุให้ยุติทันที