ปี 2016 - ปี 2016

เริ่มต้นการขยายธุรกิจไปยังตลาดต่างประเทศ