ปี 2003 - ปี 2003

ได้รับการสนับสนุนโดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพื่อพัฒนาไหมเย็บแผลแบรนด์แรกของไทยภายใต้ชื่อ “คอนเน็ค”