Previous
Next

สมัครงาน

YesNo

(ถ้าที่อยู่ปัจจุบันเหมือนที่อยู่ไม่ต้องกรอกข้อมูลส่วนนี้)

ทักษะและความสามารถ

Very GoodGoodFairPoor

Very GoodGoodFairPoor

Very GoodGoodFairPoor

Very GoodGoodFairPoor

Very GoodGoodFairPoor

Very GoodGoodFairPoor

Very GoodGoodFairPoor

Very GoodGoodFairPoor

ทักษะและความสามารถอื่น ๆ (โปรดอธิบายสั้น ๆ )

YesNo

YesNo

ประวัติการศึกษา

วิทยาลัย/มหาวิทยาลัย

ใบรับรองการศึกษาระดับปริญญา

สาขา

จาก

ถึง

จาก

ถึง


จาก

ถึง


จาก

ถึง


จาก

ถึง


จาก

ถึง


จาก

ถึง

บันทึกการฝึกอบรม

สาเหตุชื่อ / หัวเรื่อง

เทรนเนอร์ / ออแกไนเซอร์

จาก

ถึง

จาก

ถึง


จาก

ถึง


จาก

ถึง


จาก

ถึง


จาก

ถึง

ชื่อชมรมสมาคมสมาคมหรือองค์กรที่คุณเป็น / เคยเป็นสมาชิก

ชื่อ

ตำแหน่ง

จาก

ถึง

จาก

ถึง


จาก

ถึง


จาก

ถึง


จาก

ถึง


จาก

ถึง

(อธิบายสั้น ๆ ว่าประสบการณ์ทักษะความรู้และความสามารถของคุณมีคุณสมบัติอย่างไรสำหรับตำแหน่งนี้)

บุคคลอ้างอิง

ชื่อ

ที่อยู่

โทรศัพท์บ้าน

อาชีพประวัติการทำงาน

นายจ้าง#1 ชื่อบริษัท

ตำแหน่ง

วันที่ของการจ้างงาน (เดือน/ปี)

จาก

ถึง

จาก

ถึง

หัวหน้างาน (ตำแหน่งหัวหน้างาน)

เงินเดือน

เหตุผลที่ลาออก

ชื่อตำแหน่งงาน

นายจ้าง#2 ชื่อบริษัท

ชื่องาน

วันที่ของการจ้างงาน (เดือน/ปี)

จาก

ถึง

จาก

ถึง

หัวหน้างาน (ตำแหน่งหัวหน้างาน)

เงินเดือน

เหตุผลที่ลาออก

ชื่อตำแหน่งงาน

นายจ้าง#3 ชื่อบริษัท

ชื่องาน

วันที่ของการจ้างงาน (เดือน/ปี)

จาก

ถึง

จาก

ถึง

หัวหน้างาน (ตำแหน่งหัวหน้างาน)

เงินเดือน

เหตุผลที่ลาออก

ชื่อตำแหน่งงาน

นายจ้าง#4 ชื่อบริษัท

ชื่องาน

วันที่ของการจ้างงาน (เดือน/ปี)

จาก

ถึง

จาก

ถึง

หัวหน้างาน (ตำแหน่งหัวหน้างาน)

เงินเดือน

เหตุผลที่ลาออก

ชื่อตำแหน่งงาน

นายจ้าง#5 ชื่อบริษัท

ชื่องาน

วันที่ของการจ้างงาน (เดือน/ปี)

จาก

ถึง

จาก

ถึง

หัวหน้างาน (ตำแหน่งหัวหน้างาน)

เงินเดือน

เหตุผลที่ลาออก

ชื่อตำแหน่งงาน

โดยการลงทะเบียนด้านล่าง: ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความทั้งหมดที่มีในในสมุครงานและเอกสารอื่น ๆ ทั้งหมดที่ข้าพเจ้าส่งมาเพื่อสนับสนุนการสมัครของฉันเป็นจริงและครบถ้วนตามความรู้ที่ดีที่สุดของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเข้าใจว่าคำแถลงการณ์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตต่อคำถามใด ๆ หรือการปลอมแปลงเอกสารการสมัครของข้าพเจ้าอาจเป็นสาเหตุให้ยุติทันที